Plan de masuri pe semetrul I


P
LAN DE MĂSURI PE SEMESTRUL I ,

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

1. Asigurarea condiţiilor pentru deschiderea şi desfăşurarea cursurilor la început de semestru:

a) Efectuarea igienizării clădirii, a reparaţiilor, şi curăţeniei în şcoală.

                                                                                                                               T.: 01.09.2013

                                                                                                                              R.: Cadrele didactice

b) Organizarea colectivelor de elevi, repartizarea diriginţilor, a cadrelor didactice, repartizarea sălilor. T.: 01.09.2013  

R. directorul

c) Împărţirea manualelor pe clase şi dristribuirea lor diriginţilor. Unde se constată lipsă, împărţirea pe structuri şi nivele se face în mod proporţional cu numărul elevilor.

T.: permanent în funcţie de venirea manualelor

  R. Stoian Ramona

d) Aprovizionarea şcolii cu cataloage, imprimate, carnete de elevi, materiale de birou, etc.

 T.: 01.09.2013

R.: secretara

e) Întocmirea orarului şcolii

 T.: 18.09.2013

R. Ursu Maria  

f) Efectuarea vizitei medicale de către toţi angajaţii şcolii la medicina muncii şi a examenului psihologic de către personalul didactic şi didactic auxiliar

T.: 07.09.2013

R.: directorul

g) Studierea planurilor de învăţământ, a programelor şi manualelor noi, revederea mijloacelor de învăţământ din dotare, întocmirea planurilor calendaristice, a programelor la unele discipline, completarea cataloagelor, etc.

T.: 05.09.2013

R.: toate cadrele didactice

h) Completarea registrului matricol şi archivarea cataloagelor din anul trecut.

T.: 01.10.2013

R.: secretara, diriginţii, directorul

k) Prelucrarea cu toţi părinţii şi elevii a Regulamentului de ordine interioară.

T.: Urmărirea frecvenţei elevilor şi motivarea absenţelor conform R.O.F.U.I.P. T           :permanent R:invatator/profesor

 Şcolarizarea tuturor elevilor:

a) Efectuarea recensământului elevilor                                                                      T.: 07.09.2013

R. invatator/profesor

 

3. Perfecţionarea procesului de predare - învăţare şi obţinerea de către elevi ale unor performanţe superioare în învăţare.

a) Optimizarea procesului de predare- învăţare, sistematizarea cunoştinţelor predate, integrarea fiecărui demers didactic în sistemul de lecţii din care face parte, creşterea caracterului practico-aplicativ ale fiecărei discipline.

T: permanent

R. toate cadrele didactice

b) Convertirea învăţământului dintr-un învăţământ predominant reproductiv, într-unul, în esenţă, creativ.                                                                                                                      T: permanent

R. toate cadrele didactice

c) Efectuarea de testări iniţiale la clasele I-VIII Rezultatele testelor vor fi predate la secretariatul şcolii şi vor fi depuse în dosarele personale ai elevilor.

 T: 30.10.2013

R. toate cadrele didactice

d) Organizarea fazei pe şcoală ale olimpiadelor şcolare pe materii.                        T: 15.12.2013

R. prof. de specialitate

e) Comanda manualelor şcolare pentru anul şcolar următor, cu o atenţie deosebită asupra alegerii manualelor alternative, şi respectarea întocmai a regulamentului.                              T: 01.02.2013

R. Stoian Ramona

f) Prezentarea programelor materiilor opţionale de către cadrele didactice şi afişarea ofertei şcolii pentru anul şcolar 2014-2015.

T: 18.12.2013

R. director

g) Încheierea unui acord de parteneriat pentru educaţie între şcoală pe de o parte şi părinţii pe de altă parte la elevii din clasa pregatitoare , clasa I-a şi la cei noi veniţi.

T. 01.10.2013

 

h) Masuri de remediere  a situatiei  privind evaluarea pe tot parcursul  gimnaziului si la evaluarea nationala.

T permanent

R cadrele didactice

i)Identificarea solutiilor de remediere a rezultatelor slabe de la Evaluarea Nationala .

T permanent

R cadrele didactice

j)Intocmirea unui program de pregatire suplimentara care sa cuprindatemee si participarea elevilor

 

T permanent

R cadrele didactice

k)Informarea si implicarea parintilor cu privire la rezultatele obtinute de elevi(in special cele slabe)

T permanent

R invatatori ,diriginti

 

4. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor

a) Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirea pe discipline de la începutul anului şcolar.

 T: 10.09.2013

R. directorul şi toate cadrelor didactice

b) Participarea tuturor cadrelor didactice le şedinţele comisiilor metodice.

T.: conform planificării preşedinţilor

R.: preşedinţii comisiilor metodice

c) Înscrierea cadrelor didactice la cursurile de definitivat, gr. II şi gr. I.

T.: 31.10.2013

R: Director

d) Prezentarea la timp a tuturor ofertelor privind perfecţionarea cadrelor didactice.

T.: permanent

R. Paul Niculina

5. Creşterea eficienţei activităţii educative desfăşurate cu elevii:

a) Pentru elevii noi din clasa pregatitoare, clasa I. şi V. educatoarele şi învăţătorii predau noilor învăţători şi diriginţi fişele psihopedagogice ale copiilor.

 T: 01.09.2013

R. secretara

b) Participarea în activităţi legate de educaţia pentru sănătate, de combaterea violenţei în şcoli, în programe antidrog. Organizarea unor activităţi locale legate de aceste teme.

T. permanent

R. toate cadrele didactice

6. Creşterea eficienţei activităţii de îndrumare şi control:

a) Efectuarea asistenţelor la oră ale directorului şi responsabililor comisiilor metodice.

T.: conform planificării

R.: director

b) Efectuarea interasistenţelor la oră ale cadrelor didactice.

T.: conform planificărilor consiliilor metodice

R. preşedintele comisiilor metodice

c) Cererea sprijinului I.Ş.J.Calarasi 

T: după caz

R. directorul

7. Dezvoltarea bazei didactico-materiale:

a) Reparaţii curente la clădirea şcolilor, sălilor de clasă, bazei sportive etc.

T. permanent

R. director

b) Procurarea de noi mijloace de învăţământ şi materiale didactice pentru gradinite (clasa pregatitoare) si scoli.

T. permanent

R. directorul şi cadrele didactice

c) Confecţionarea cu mijloace proprii a cel puţin unui material didactic şi repararea celor deteriorate .

 T. permanent

R. cadrele didactice

8. Colaborarea cu familia:

a) Organizarea la nivelul şcolii de către fiecare clasă a şedinţelor cu părinţii, care să aibă la ordinea de zi prelucrarea informaţiilor legate de Evaluarea Naţională şi admitere, prelucrarea regulamentului de ordine interioară, alegerea comitetelor de părinţi,

T.: 15.10.2013

R. diriginţii

 

b) Organizarea la nivelul şcolii a şedinţei Consiliului Reprezentativ al părinţilor cu alegerea preşedintului şi a reprezentantului în comisia privind asigurarea calităţii educaţiei. T.: 30.10.2013

R. Consilier educativ

c) Vizite la domiciliul elevilor.

T.: semestrial

R. diriginţii

d) Colaborarea cu familia pentru efectuarea unor mici reparaţii în clase, înfrumuseţarea mediului în care învaţă elevi.

 T: permanent

R. diriginţii

9. Înbunătăţirea activităţii colectivelor auxiliare:

a) Atribuţiile secretarei, bibliotecarei, a contabilei, a personalului muncitor se desfăşoară conform fişei postului şi va fi verificată permanent.                                                                        T: permanent

R. directorul

b) Fochistul desfăşoară activitatea conform fişei de lucru completată de director.

T.: permanent

R.: directorul

c) Colectivele auxiliare să aibă iniţiativă permanentă, să contribuie efectiv la realizarea reformei din învăţământ.

 T.: permanent

R. toţi membrii colectivului auxiliar

d) Activitatea şoferului va fi conform fişei postului.

T.: permanent

R. director

Aprobat în şedinţa consiliului profesoral din ..30.08.2013.... şi în şedinţa consiliului de administraţie din ...................................

Director,

Stanciu Marcela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metod...

Tinte strategice

Tinte strategice: -atingerea standardelor educaţionale de către elevi; -f...

Online acum

Avem 4 vizitatori și niciun membru online