Plata cu ora 2021. Calendar, model de Cerere, Metodologie

Descarca   Plata cu ora 2021. Calendar, model de Cerere, Metodologie

Plata cu ora 2021
 

Calendar plata cu ora in invatamant:

 

1) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora:


a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare si sustinerea

interviurilor in vederea incadrarii in regim de plata cu ora;


Perioada: 26-27 august 2021
 

 

Nota: Pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, concursul

privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat si a personalului didactic pensionat consta doar in prezentarea unui


curriculum vitae, care sa contina elemente relevante cu privire la activitatea profesionala.


b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie

a directorilor unitatilor de invatamant si acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obtinute la interviu, daca este cazul;


Termen: 30 august 2021
 

c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase

neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora si a rezultatelor obtinute la interviu, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in aceeasi unitate de invatamant si depunerea acestuia la inspectoratele scolare;


Perioada: 31 august-1 septembrie 2021
 

d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
 

Perioada: 1-3 septembrie 2021

 

Model de cerere plata cu ora 2021

 

Click aici ca sa descarci cererea pentru plata cu ora >>>

 

 

Metodologie plata cu ora 2021

 

 

Sectiunea a 2-a
 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar

cu personal didactic de predarecalificat in regim de plata cu ora


Art. 94 (1) Cadrele didacticede predare si de instruire practica, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar,

pot fi salarizatesi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul didactic de predare si de instruire practica, care beneficiaza de reducerea normei didactice de predare, poate avea dreptul la remunerarea activitatii in regim de plata cu ora, doar dupa efectuarea normei didactice de predare complete, prevazute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) si e) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si

control poate fi salarizat prin plata cu ora in conditiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu

respectarea Normelor metodologiceaprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe, aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi

incadrat, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele ramase neocupate, conform hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

(4) Dupa incheierea contractelor individuale de munca pe perioada nedeterminata/determinata, cu personalul didactic calificat repartizat

conform prezentei Metodologii, directorul unitatii de invatamant atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular in unitatea de invatamant, la solicitarea, in scris, a acestuia si comunica situatia la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Personalul didactic titular caruia i s-a atribuit ore in sistem de plata cu ora incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora au cadrele didactice titulare in specialitatea postului didactic/catedrei vacante conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra.

(5) Dupa atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic depredare titular in unitatea de invatamant, directorii unitatilor de invatamant in care mai raman posturi didactice/catedre/ore neocupate acorda avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora, in baza prezentarii unui curriculum vitae si sustinerii unui interviu, in perioada prevazuta in Calendar, personalului didactic de predare titular in alta unitate de invatamant, personalului angajat in alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea

conditiilor de studii, avizelor si atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate.

(6) Pe baza avizului obtinut pentru incadrarea in regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul scolar emite decizia de repartizare, in baza careia personalul didactic de predare titular in alta unitate de invatamant, personalul angajat in alte domenii de activitate si personalul didactic pensionat incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant.

(7) in perioada prevazuta in Calendar, inspectoratul scolar repartizeaza, in sedinta de repartizare, in ordine:

a) cadre didactice si candidati cu studii corespunzatoare postului ramasi nerepartizati sau cu norma didactica de predare incompleta, conform anexei nr. 18;

b) candidati repartizati dupa concursul national din sesiunea 2021 si candidati repartizati in baza rezultatelor obtinute la concursurile

nationale 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 in etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform anexei nr. 18;

c) personalul didactic de predare titular care a solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor

stabilite la alin. (8);

d) personal calificat, angajat in alte domenii de activitate, care au solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramasi neincadrati, selectati in

baza criteriilor stabilite la alin. (8);

e) personalul didactic de predare calificat pensionat din invatamantul preuniversitar ramas neincadrat, care nu depaseste cu celmult 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);

f) personalul didactic de predare calificat pensionat din invatamantul preuniversitar, care depaseste cu 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);

g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobandit cel putin definitivarea in invatamant, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);

h) personalul didactic de predare calificat pensionat din altedomenii de activitate, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8).

(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevazut la alin. (7) lit. c)-g) se aplica, in ordine, urmatoarele criterii:

a) domiciliul in localitatea in care solicita postul;

b) continuarea activitatii didactice in aceeasi unitate de invatamant in care a functionat si in anul scolar anterior;

c) rezultatul obtinut la interviu;

d) gradul didactic;

e) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic;

f) media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii

liceelor pedagogice.
 

Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare calificat in regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se realizeaza de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului.

(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre,in regim de plata cu ora, se realizeaza pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(8)saua indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), a prevederilor prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Cadrele didactice titulare in alta unitate de invatamant, cadrele didactice asociate angajate in alte domenii de activitate si cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a), dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului, incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate ramase neocupate dupa incadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat in regim de plata cu ora se atribuie in regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unitatii de

invatamant, in ordine, mai intai personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatea de invatamant si apoi se emit avize pentru incadrarea in regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant, iar situatia se comunica inspectoratului scolar.

(2) Personalul didactic de predare titular si cel angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant, personalul calificat angajat in alte domenii de activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicita, in scris, incadrarea in regim de plata cu ora sustin interviul in fata unei comisii constituite la nivelul unitatii de invatamant. in vederea sustinerii interviului, comisia elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice de specialitate si de didactica specialitatii. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta. Interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1, iar nota minima de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunica inspectoratului scolar.

(3) In situatia in care mai raman posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaza, de inspectoratele scolare, in sedinta de repartizare, conform Calendarului, in ordine, dupa cum urmeaza:

a) candidatilor ramasi nerepartizati sau a celor repartizati in etapele anterioare cu norma didactica de predare incompleta, conform anexei nr.

18 sau candidatilor angajati cu contract individual pe perioada determinata cu norma didactica de predare incompleta, in vederea completarii normei cu ore din invatamantul gimnazial conformprevederilorart. 8 alin. (4);

b) candidatilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform anexei nr. 18;

c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant pe baza avizului obtinutpentru incadrarea in regim de plata cu ora.

(4) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (3) se emit incepand cu data de la care au fost repartizati.


Sectiunea a 3-a
 

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar

cu personal didactic de predarecalificat in regim de plata cu ora, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea

coronavirusului SARS-CoV-2
 

Art. 97 (1) Pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat si a personalului didactic pensionat consta in prezentarea unui curriculum vitae, care sa contina elemente relevante cu privire la activitatea profesionala, conform art. 42 alin. (2)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020.

(2) In conditiile alin. (1) se suspenda aplicarea prevederilor art. 94 alin. (8) lit. c) si art. 96 alin. (2).

 

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Bugetul anual 2016-2017

Buget 2017 sursa a si Buget 2017 sursa e

PROGRAMUL PREGĂTIRE SUPLIMENTA…

PROGRAMUL PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ EVALUARE NAȚIONALĂ      ...

Analiza Diagnostica

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA   Unitatea şcolară :  ...

Online acum

Avem 26 vizitatori și niciun membru online